☻از جنس تنهایی☺

یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایان است....

خرداد 91
99 پست
شهدا
1 پست
عاشقانه
1 پست
انتظار
1 پست
مهدویت
1 پست
عشق
3 پست
ازادی
1 پست
مهربانی
1 پست
عاشقی
1 پست