خوشبختی اگر...

 

اگر

هـدفــی بــرای زنــدگـی. . .

دلـی بــــرای دوسـت داشـتـــن. . .

و خدایـی بــرای پـــرستـــش داری . . .

خــــــــــو شـبـخــتـــــی

 


 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
حمید

زمانی هرسه را داشتم... الان فقط همانی را دارم که از اول داشته ام و تا ازل خواهم داشت.. چون آنرا دارم پس خوشبختم..اما.......